Hiển thị tin chuyên mục

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
[ Cập nhật vào ngày (18/01/2023) ]


CÔNG KHAI DỰ TOÁN  : CONG KHAI DU TOAN 2020_0001.pdf

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM Q1-2020 CONG KHAI THUC HIEN DU TOAN QUY 1 2020_0001.pdf

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM Q2-2020 : CONG KHAI THUC HIEN DU TOAN QUY 2 NAM 2020_0001.pdf

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM Q3-2020 : CONG KHAI THUC HIEN DU TOAN THU CHI NGAN SACH QUI 3-2020.pdf

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CONG KHAI THUC HIEN DU TOAN 6 THANG DAU NAM 2020_0001.pdf

QUYẾT TOÁN TC - NS NHÀ NƯỚC NĂM 2019 : QUYET TOAN THU CHI NGAN SACH NHA NUOC 2019.pdf

QUYẾT TOÁN TC - NS NHÀ NƯỚC NĂM 2021 : QD CONG BO CONG KHAI DU TOAN NGAN SACH NAM 2021 CUA TTYT TPVL_0001.pdf

QUYẾT ĐỊNH - CÔNG BỐ CÔNG KHAI QT-NS 2020 : QD- CONG BO CONG KHAI QT NS 2020_0001.pdf

CÔNG KHAI THỰC THIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NS Q4 2020 : CONG KHAI THUC HIEN DT THU - CHI NS Q4.2020_0001.pdf

CÔNG KHAI THỰC THIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NS Q1 2020 :CONG KHAI THUC HIEN DT THU - CHI NS Q1.2020_0001.pdf

CÔNG KHAI THỰC THIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NS NAM 2020 : CONG KHAI THUC HIEN DT THU - CHI NS NAM 2020_0001.pdf

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 : QĐ 16 TTYT - DU TOAN NGAN SACH NAM 2022.pdf

Quy chế quản lý sử dụng tài sản công : QUY CHẾ QUẢN LÝ , SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG_nén.pdf

CONG KHAI THUC HIEN DU TOAN THU-CHI NS QUY I_NAM2022_0001 :CONG KHAI THUC HIEN DU TOAN THU-CHI NS QUY I_NAM2022_0001.pdf

CONG KHAI THUC HIEN DU TOAN THU-CHI NS QUY III NAM2022_0001_0001_0001 : CONG KHAI THUC HIEN DU TOAN THU-CHI NS QUY III NAM2022_0001_0001_0001.pdf

CONG KHAI THUC HIEN DU TOAN THU-CHI NS 1.1.2022 den 30.6.2022_0001 : CONG KHAI THUC HIEN DU TOAN THU-CHI NS 1.1.2022 den 30.6.2022_0001.pdf

CONG KHAI QUYET DINH DU TOAN NAM 2023 : QUYET DINH DU TOAN NAM 2023_0001.pdf
admin

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Y Đức

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BLUEZONE